Misja

MISJA PRZEDSZKOLA

Realizujemy ją poprzez:

 stałe doskonalenie kadry pedagogicznej,

 nowoczesne projekty edukacyjne,

 aktywną współpracę z rodzicami,

 organizację zajęć dla rozwoju zainteresowań i talentów dzieci

 właściwe wyposażenie bazy przedszkolnej,

 nowoczesne metody nauczania,

 monitorowanie pracy przedszkola.

 

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole otacza dzieci troską i miłością, zapewnia dzieciom opiekę.
Jest miejscem radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój ułatwiający adaptację szkolną i osiąganie sukcesów w dorosłym życiu.

Głównym celem naszego działania jest dążenie do tego, by przedszkole było miejscem, które jest dopełnieniem domu rodzinnego. Sprawujące funkcję wspomagającą i doradczą, czyli:

 Zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości, rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

 Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej; uczy patriotyzmu.

 Dostosowuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzi je na wysokim poziomie. Wychowankowie mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

 Promuje zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie.

 Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej.

 Uczy wrażliwości na potrzeby innych.

 Promuje naszą placówkę poprzez rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.