Regulamin przedszkola

pastarchives

Regulamin Przedszkola Miejskiego nr 12


1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniona karta zgłoszenia.

2. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

3. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów (choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim porozumieniu z dyrekcją przedszkola.

4. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może zażądać zaświadczenia lekarskiego.

5. Nauczyciel nie ma prawa podawania leków dzieciom.

6. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrekcję przedszkola.

7. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

8. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/.

9. Uznając prawo Rodziców do religijnego wychowania dzieci, przedszkole umożliwia naukę religii tym wychowankom, których Rodzice wyrażają takie życzenie.

10. Czas pracy przedszkola – od godz. 6.00 do godz. 17.00 /od poniedziałku do piątku/.

11. Dziecko powinno być odebrane z Przedszkola do godziny 17.00 przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

12. Opłatę za pobyt dzieci w przedszkolu należy uiścić w nieprzekraczalnym terminie do 15 każdego miesiąca z góry /dokładny termin ustala dyrektor przedszkola/.

13. Dyrektor Przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkolaz następujących przyczyn:

-nieregularnego wpłacania odpłatności

– braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka ponad 1 miesiąc
– pozostawianie dziecka w przedszkolu poza godziną do której czynne jest

przedszkole.
– nie opłacanie przedszkola przez okres 2 miesięcy.

14. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

– rodzice notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola

15. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
do przedszkola.

16. Informację o rezygnacji dziecka z przedszkola należy złożyć u dyrektora przedszkola na piśmie z końcem miesiąca. Dopiero wtedy następuje zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole.

17. W przedszkolu funkcjonują regulaminy związane z zachowaniem bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu, które stanowią załączniki do Regulaminu Przedszkola nr 12

Załączniki : REGULAMIN WYCIECZEK I SPACEROW

                   REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW